Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny

Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny

Pavla Kochová – Zdeňka Opavská (eds.)
ÚJČ AV ČR, Praha 2016

 

V monografii Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny jsou představeny principy a zásady tvorby nového výkladového slovníku. V úvodních kapitolách se podává základní charakteristika slovníku, popisuje se práce s jazykovým materiálem, výstavba hesláře a struktura heslové stati. Dále je výklad zaměřen na jednotlivé části heslové stati – na heslové slovo a jeho varianty, údaj o homonymii, výslovnost, slovnědruhovou charakteristiku, valenci a vazebnost, stylistickou charakteristiku, původ. Centrálním tématem publikace je pojetí lexikálního významu a zásady jeho výkladu, a to i vzhledem k jednotlivým slovním druhům. Popis zpracování prvků heslové stati pokračuje kapitolami o synonymii, antonymii, exemplifikační části hesla, doplňující poznámce o odkazech. V poslední části monografie je pozornost soustředěna na zpracování vybraných nominačních, strukturních a lexikálněsémantických skupin.

 

Publikace je určena lingvistům, učitelům, studentům a všem, kteří se zajímají o nové zpracování slovní zásoby současné češtiny. Celý text ve formátu PDF naleznete zde.

23. 9. 2016