Velká akademická gramatika spisovné češtiny

František Štícha a kol.

Academia, Praha 2018

 

Záměrem této čtyřdílné gramatiky je poskytnout nejen lingvistům a učitelům, ale i celé kulturní veřejnosti takový vhled do utvářenosti a fungování gramatiky češtiny jako přirozeného jazyka, jaký odpovídá co nejširšímu spektru jejích forem a funkcí. Prioritu přitom má zaznamenání, definice, dokladová ilustrace a výklad jevu jako prostředku komunikace před speciální lingvistickou teorií. První díl (ve dvou svazcích) je věnován charakteristice slovních druhů a výkladu tvoření slov.

4. 6. 2018