Acta onomastica

 

Vydává: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 

Časopis Acta onomastica je jediné české recenzované vědecké periodikum zabývající se problematikou vlastních jmen. Byl založen v roce 1960 jako Zpravodaj Místopisné komise ČSAV (později vycházel pod názvem Onomastický zpravodaj). Má rozsáhlou síť domácích i zahraničních přispěvatelů, otiskuje příspěvky především v češtině, slovenštině, polštině, ruštině, němčině a angličtině. Původní stati, recenze a zprávy v něm publikované se týkají všech oblastí výzkumu vlastních jmen, jejich aspektů jazykových i mimojazykových. Vzhledem k interdisciplinárnímu zaměření časopisu v něm publikují nejen lingvisté, ale i vědci z jiných oborů.

 

 

Vychází jedenkrát ročně.

Published by the Czech Language Institue of the Czech Academy of Sciences, v. v. i. Published yearly.
ISSN 1211-4413
 
Acta onomastica is the only Czech peer-reviewed scientific periodical dealing with the field of proper names. It was founded in 1960 as „Zpravodaj Místopisné komise“ (later it appeared as „Onomastický zpravodaj“). It has an extensive network of Czech as well as foriegn contributors; contributions are published especially in Czech, Slovak, Polish, Russian, German, and English. Original articles, reviews and reports deal with any aspects of the research of proper names, their linguistic as well as extralinguistic aspects. Due its interdisciplinary orientation, the journal publishes contributions written not only by linguists, but also researchers from other fields.

Vedoucí redaktor/ Editor-in-Chief: Pavel Štěpán
 
Výkonná redaktorka/ Executive Editor:  Žaneta Dvořáková

 

Mezinárodní redakční rada / International editorial board: Maria Giovanna Arcamone, Laimute Balode, Jelena Ľvovna Berezovič, Pierre-Henri Billy, Ana María Cano González, Aleksandra Cieślikowa, Ian Clark, Richard Coates, Vibeke Dalberg, Isolde Hausner, Botolv Helleland, Adrian Koopman, André Lapierre, Sirkka Paikkala, Grant Smith, Svante Strandberg, Willy Van Langendonck, Walter Wenzel

 

Časopis Acta onomastica je indexován v těchto databázích: / The journal Acta onomastica is indexed in:

 • Scopus (https://www.scopus.com)
 • Central and Eastern European Academic Source (http://www.ebsco.com)
 • The Central European Journal Of Social Sciences and Humanities (http://cejsh.icm.edu.pl)
 • ERIH PLUS (https://dbh.nsd.uib.no/publisheringskanaler/erihplus)

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO A ARCHIV

 

Elektronická verze časopisu Acta onomastica je dostupná na internetových adresách: / The electronic version of the journal Acta onomastica is available on the Internet at:

 • http://www.ceeol.com (Central and Eastern European Online Library)

http://dlib.lib.cas.cz (Digitální knihovna Akademie věd České republiky / Digital Library of the ASCR)
 

Nejnovější číslo / Current Issue:

Acta onomastica LX, 1/2019

 

Archiv/Archive:

Acta onomastica LIX, 2018

Acta onomastica LVIII, 2017

Acta onomastica LVII, 2016

Acta onomastica LVI, 2016

Acta onomastica LV, 2016

 

 

INFORMACE O PŘEDPLATNÉM

 

INFORMACE O PŘEDPLATNÉM

Předplatné v ČR a SR zajišťuje jménem vydavatele firma SEND Předplatné, spol. s r. o., Ve Žlíbku 1800/77, Hala A3, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, tel. (+420) 225 985 225, (+420) 777 333 370, e-mail <send@send.cz>.
Cena ročního předplatného pro české předplatitele je 185 Kč. Cena ročního předplatného pro slovenské předplatitele je 17 EUR.

 

All orders from institutions outside the Czech Republic and the Slovak Republic are processed exclusively by EBSCO Information Services GmbH, Sachsendamm 2-7, 10829 Berlin, Germany, phone: +49 30 34005-0, e-mail: <srathke@ebsco.com>.
The price of a yearly subscription is 30 EUR. Institutional orders processed by other subscription agencies are not in compliance with the agreement between the publisher and the above mentioned agency and are handled illegally.
 

POKYNY PRO ÚPRAVU RUKOPISŮ PRO ČASOPIS ACTA ONOMASTICA

 

Redakce Acta onomastica nepřijímá k publikaci texty, které byly již uveřejněny nebo k uveřejnění přijaty jinde.

 

Formální úprava

 • Redakce Acta onomastica se obrací na své přispěvatele s žádostí, aby odevzdávali své příspěvky v elektronické podobě v textovém editoru MS Word (doc, docx).
 • Obrázky a grafy je třeba zároveň přiložit jako zvláštní soubory ve vhodném formátu (např. jpg) a ideálně v odstínech šedé, nikoli barevné.
 • Celý příspěvek se píše fontem Times New Roman o velikosti 13 s řádkováním „ násobky 1,1“.
 • Mezi nadpisem příspěvku a textem se vynechá jeden volný řádek (o velikosti 13). Řádky se nevynechávají mezi jednotlivými odstavci a mezi nadpisy a textem uvnitř příspěvku.
 • Nadpisy uvnitř příspěvku se píší tučně.
 • První řádek v odstavci se neodsazuje.
 • Poznámky pod čarou se píší písmem o velikosti 12 s jednoduchým řádkováním a do textu se vkládají prostřednictvím funkce „Reference/Vložit pozn. pod čarou“. Poznámky se vkládají za interpunkční znaménko.
 • Nadpis příspěvku obsahuje:

a) jméno a příjmení autora a v závorce za ním místo bydliště nebo působiště,

b) název příspěvku psaný verzálkami o velikosti 16, např.:

 
Jaroslav P a v l í č e k (Cheb)
STARÁ JMÉNA DOMŮ V CHEBU
 
 • Pro zvýraznění se v textu užívá tučné písmo. Podtržené písmo se zpravidla neužívá.
 • Součástí stati musí být krátké české a anglické résumé (to včetně názvu článku přeloženého do angličtiny).
 • Příspěvek je třeba doplnit o seznam klíčových slov v angličtině a češtině.
 • Na konci příspěvku by měla být uvedena kontaktní adresa autora/-ů a e-mail.

 

Adresa redakce: Acta onomastica, oddělení onomastiky ÚJČ AV ČR, v. v. i., Valentinská 1, 116 46 Praha 1, e-mail: z.dvorakova@ujc.cas.cz, stepan@ujc.cas.cz

 

Citování literatury a pramenů
 • Uvnitř textu se odkazuje na použitou literaturu příjmením autora, rokem vydání a stránkovým údajem v závorkách, např. (Pavlíček, 1966, s. 33). U odkazů na více bibliografických položek takto: (Svoboda, 1964, s. 250–255; Pavlíček, 1966, s. 4).
 • Na závěr příspěvku se uvádí seznam literatury, která je citována nebo na kterou se odkazuje. Seznam se nečísluje a řadí se abecedně podle příjmení autora. Pokud je uvedeno více položek téhož autora, řadí se chronologicky. Bibliografické údaje je třeba upravit podle následujících zásad:

 

a) články v časopisech:
PAVLÍČEK, J. (1966): Stará jména domů v Chebu. Naše řeč, 49, s. 23–41.

b) články ve sbornících:
PAVLÍČEK, J. (1966): Stará jména domů v Chebu. In: I. Honl – F. Roubík – J. Svoboda (eds.), Onomastické práce 1. Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. dr. Vladimíra Šmilauera, DrSc. Praha: Místopisná komise ČSAV, s. 23–41.

 

c) samostatné publikace:
PAVLÍČEK, J. (1966): Stará jména domů v Chebu. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

HOSÁK, L. ‒ ŠRÁMEK, R. (1970): Místní jména na Moravě a ve Slezsku I, A‒L. Praha: Academia, s. 255.

 

d) internetové prameny:
PAVLÍČEK, J. (1966): Stará jména domů v Chebu. Diplomová práce [online]. Praha: FF UK. <https://is.cuni.cz/diplomove-prace/Pavlicek.pdf> cit. 2017-09-26.

Vokabulář webový [on-line] <http://vokabular.ujc.cas.cz> cit. 2017-09-26.

 

 • Bibliografické záznamy se uvádějí v jazyce originálu:

СУДАРЬ, Г. С. (2007): Испанская топонимия. Москва: РосНОУ.

 

 • Při citaci archivních materiálů se uvádí nejprve název a místo archivu, název fondu, číslo kartonu, inventární jednotka / signatura, poté případně bližší určení pramene:

Národní archiv v Praze, fond Ministerstva vnitra – Nová registratura, karton 2053.

 

 
GUIDELINES FOR THE ARRANGEMENT OF MANUSCRIPTS FOR THE JOURNAL ACTA ONOMASTICA
  

The journal Acta onomastica does not accept texts already published or acccepted for publication elsewhere.

 

Formal arrangement

 • Authors are asked to send their articles electronically in MS Word text editor.
 • Pictures and graphs should be attached also as individual files of a suitable formate (e.g. jpg), preferably in shades of grey (not in colours).
 • The whole paper is to be written in the font Times New Roman (13 pt.) with line spacing 1.1.
 • A line (13 pt.) is omitted between the title and the text. No lines are ommited between the paragraphs or between the subtitles and the paragraphs within the text.
 • Subtitles within the text are written in boldface.
 • The first line in the paragraph is not to be indented.
 • Footnotes are to be written in characters of 12 pt., simple spacing; they should be inserted using the Insert/Reference/Footnote menu. The punctuation (if necessary) should precede the footnote number.
 • The heading of the paper includes:

a) author‘s name and surname; his/her residence or place of work (in brackets),
b) the title of the paper written in capital letters, 16 pt., for example:

 

Peter J o h n s o n (London)

HYDRONYMIC TERMS IN OLD ENGLISH

 

 • For highlighting boldface is used; underlined typeface is usually not used.
 • Articles must be complemented by a short Czech and English summary (including the title translation into Czech and English.
 • The article must include also keywords in English, Czech and in the language of the paper.
 • A contact address and e-mail of the author(s) should be placed at the end of the paper.

 

Quoting literature and other sources

 • Inside the text, the literary sources are referred to (in brackets) by the name of the author, year of publication, and pages: (Larkin, 2001, p. 33). In case of referring to more items: (Black, 2005, pp. 105–108; White, 2007, p. 86).
 • A list of references is placed at the end of the paper. The list is not numbered; it is ordered aphabetically according to the surname of the author. If more items of one author are included, they are ordered chronologically. Bibliographical references should be arranged respecting the following models:

 

a) Articles in periodicals:
CORNER, J. (1999): Nicknames in social communication. Names, 47, pp. 472–486.


b) Articles in proceedings:
WHITE, M. (2000): Pragmatic aspects of proper names. In: R. Black (ed.), Onomastics and pragmatics. Proceedings from international onomastic conference. Toronto: York University, pp. 243–2 59.

 

c) Individual publications:
LARKIN, T. (2015): Development of place-names in Cornwall. Oxford: Oxford University Press.

 

d) Internet sources:
List of Key Onomastic terms. The International Council of Onomastic Sciences [online]. < https://icosweb.net/drupal/terminology> cit. 2017-11-01.

 

 • The bibliographic data are adduced in the original language:

СУДАРЬ, Г. С. (2007): Испанская топонимия. Москва: РосНОУ.
 

 

ZÁSADY REDAKČNÍ PRÁCE

 

Obsah čísla časopisu Acta onomastica sestavuje redakce a projednává jej redakční rada.


Časopis obsahuje následující rubriky: Stati, Z diplomových a seminárních prací, Diskuse, Recenze, KronikaZprávy. Doporučené jazyky příspěvků jsou: čeština, slovenština, polština, ruština, němčina, angličtina.


Recenzní řízení je oboustranně anonymní; posuzovatel neví, kdo je autorem posuzovaného textu, a autor příspěvku neví, kdo je autorem posudku.


Příspěvky v rubrikách Stati, Z diplomových a seminárních pracíDiskuse posuzují minimálně dva recenzenti. Posuzovatelé vyznačí ve standardizovaném formuláři, zda příspěvek doporučují k otištění, navrhují k přepracování, nebo nedoporučují k otištění. V případě, že posuzovatel text navrhne k přepracování, vyznačí, zda doporučuje zahájení nového kola recenzního řízení. Redakce s ohledem na závěry posudků autorovi oznámí, zda příspěvek přijímá, zamítá, nebo vyžaduje jeho přepracování, a poskytne autorovi všechny shromážděné posudky. V případě, že je autor požádán o přepracování textu, je třeba, aby redakci spolu s přepracovaným textem poslal také informaci o tom, jaké změny v textu udělal, případně ke kterým připomínkám nepřihlédl a proč. Redakce může v případě potřeby přepracovanou verzi příspěvku poslat ještě do druhého kola recenzního řízení s jedním nebo více posuzovateli.


Příspěvky v rubrikách Recenze, KronikaZprávy posuzuje zpravidla jeden posuzovatel. Přepracovanou verzi rukopisu již posuzuje výhradně redakce.


Redakce vybírá posuzovatele s ohledem na jejich odborné zaměření. Posuzovatel nesmí být ze stejného pracoviště (katedry, ústavu) jako autor příspěvku ani s ním být v úzkém pracovním kontaktu (např. spolupracovník na grantovém projektu). Posuzovatelé jednoho textu nesmějí být ze stejného pracoviště (katedry, ústavu).


Autoři příspěvků jsou informováni o výsledku recenzního řízení zpravidla do tří měsíců od zaslání rukopisu. V případě druhého kola recenzního řízení pak platí totéž. Redakce se snaží, aby recenzní řízení proběhlo co nejrychleji, nenese však odpovědnost za průtahy způsobené posuzovateli.


Do recenzního řízení nejsou postoupeny rukopisy, které se zcela zjevně míjejí se zaměřením časopisu, zcela zjevně neodpovídají standardům vědecké práce nebo jsou zcela zjevně na velmi špatné jazykové úrovni. Redakce dále nepřijímá k publikaci texty, které byly již uveřejněny nebo přijaty k uveřejnění jinde (týká se to i jinojazyčných verzí textů).


Texty jsou redigovány zásadně ve spolupráci s autorem. Autor obdrží první korekturu vysázeného textu; po provedení autorské korektury provádí druhou korekturu již pouze redakce a hotový text předává do tisku.

 

 

PRINCIPLES OF THE EDITORIAL WORK

 

The contents of the individual issues of the journal Acta onomastica are compiled by the editors and they are discussed by the editorial board.


The journal includes the following sections: Articles, From Dissertations and Seminary Works, Discussions, Reviews, Chronicle, and News and Comments. The recommended languages of the contributions are: Czech, Slovak, Polish, Russian, German, and English.


The peer review procedure is reciprocally anonymous; the reviewer does not know the identity of the author of the reviewed text, and the author of the text does not know the identity of the author of the review.


The contributions of the sections Articles, From Dissertations and Seminary Works and Discussions are reviewed at least by two reviewers. In a standard form, reviewers indicate whether they recommend the contribution for publication, suggest its revision, or do not recommend its publication. If the reviewer suggests a revision of the text, s/he indicates, whether s/he recommends initiating a second round of the review procedure. Regarding the conclusions of the reviews, the editors inform the author whether the contribution is accepted, rejected, or whether its revision is required, and provide the author with all the obtained reviews. In case the author is asked to revise the text, s/he should inform the editors about the made changes, or explain which objections where not taken into account and why. If necessary, the editors can have the revised version of the contribution re-evaluated by one or more reviewers.


The contributions of the sections Reviews, Chronicle, and News and Comments are reviewed usually by one reviewer. The revised version of the contribution is evaluated exclusively by the editors.


The editors choose reviewers regarding their professional specialisation. The reviewer should not come from the same place of work (department, institute) as the author of the contribution or should not be in a close professional contact with him/her (e.g. as a member of a project team). The reviewers of one text should not come from the same place of work (department, institute).


The authors of the contributions are usually informed about the result of the review procedure within three months. The same applies to the second round of the review procedure. The editors try to make the review procedure as fast as possible, but they are not responsible for the delays caused by the reviewers.


Contributions that entirely obviously do not comply with the orientation of the journal, entirely obviously are not in accordance with the standards of the scientific work or their linguistic quality is entirely obviously unsatisfactory are not forwarded to the review procedure. Furthermore, the editors do not accept texts already published or accepted for publication elsewhere (including translated versions of the given text).


Texts are edited in cooperation with the author. The author accepts the first proofreading of the typeset text; after the authorial proofreading the second proofreading is made only by the editors and the finalised text is submitted to printing.

 

 

7. 5. 2013