Acta onomastica

 

Vydává: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Acta onomastica (dříve Onomastický zpravodaj) je jediným onomastickým časopisem v České republice, je vysoce ceněný jak domácími, tak zahraničními vědci. Byl založen v r. 1960 V. Šmilauerem a J. Svobodou. Od samého počátku je toto periodikum recenzovaným odborným časopisem. Původně vycházelo pět čísel ročně, v současné době vychází jedenkrát ročně v rozsahu cca 300 stran. Má rozsáhlou síť domácích přispěvatelů, publikují v něm i pracovníci nejazykovědných vědních oborů z České republiky, přispívají do něj také zahraniční onomastikové. Původní stati, recenze a zprávy v něm otiskované se týkají všech oblastí výzkumu vlastních jmen.

 

 

Vychází jedenkrát ročně.

Published by the Institute of the Czech Language of the Czech Academy of Sciences, v. v. i. Published yearly.
ISSN 1211-4413
 
Characteristics:
Acta onomastica (formerly Onomastický zpravodaj), the only Czech onomastic journal in the Czech republic, is highly appreciated by both Czech and foreign scientists. It was founded in 1960 by V. Šmilauer and Jan Svoboda. At first, five volumes were published every year, at present one volume of ca. 300 pages is published yearly. The journal has a wide network of Czech and foreign contributors, both linguists and non-linguists. The original articles, reviews and reports published in Acta onomastica are related to all fields of research of proper names.

Vedoucí redaktor/ Editor-in-Chief: Pavel Štěpán
 
Výkonná redaktorka/ Executive Editor:  Žaneta Dvořáková

 

Aktuální číslo a archiv

 

 

Informace o předplatném

 

Objednávky přijímá:

Karel Habal, Verdunská 2172, 251 01 Říčany,
e-mail: karelhabal@seznam.cz, tel.: +420 737 604 734.

Cena jednoho výtisku: 160,- Kč; 18,- EUR; 18,- USD.

 

Pokyny pro autory pro úpravu rukopisů pro časopis Acta Onomastica

 

Redakce Acta onomastica se obrací na své přispěvatele s žádostí, aby odevzdávali své příspěvky v elektronické podobě v textovém editoru MS Word.

Celý příspěvek se píše fontem Times New Roman, text příspěvku písmem o velikosti 13. Mezi nadpisem příspěvku (je psán tučně a verzálkami, písmem o velikosti 16) a textem se vynechá jeden volný řádek. Řádky se nevynechávají mezi jednotlivými odstavci a mezi nadpisy a textem uvnitř příspěvku. Nadpisy uvnitř příspěvku se píší tučně. První řádek v odstavci se neodsazuje.
Odkazy na příslušnou literaturu a všechny bibliografické údaje se uvádějí do poznámek pod čarou. Tyto se píší písmem o velikosti 12 a do textu se vkládají prostřednictvím funkce „Vložit/Odkaz/Poznámka pod čarou“ v tomto formátu: 1)  Poznámky se nově vkládají za interpunkční znaménko, nikoli před ně, jak tomu bylo doposud.
 
Záhlaví příspěvku obsahuje:
(Plné) jméno a příjmení autora, místo bydliště nebo působiště
Název příspěvku
Příjmení autora se píše proloženě, mezi jménem a příjmením i mezi příjmením a místem bydliště v závorce se vynechávají dvě mezery, název příspěvku je psán velkými písmeny, např.:
Jaroslav P a v l í č e k (Cheb)
 
STARÁ JMÉNA DOMŮ V CHEBU
 
Citování literatury:
a) u článků v časopisech – iniciálka jména autora, příjmení autora, název článku, název časopisu, ročník, rok vydání, stránka. Např. J. Pavlíček, Stará jména domů v Chebu, Naše řeč 16, 1932, s. 23–41.
b) u článků ve sbornících – iniciálka jména autora, příjmení autora, název článku, místo a rok vydání, stránka. Např. J. Pavlíček, Stará jména domů v Chebu. In: I. Honl – F. Roubík – J. Svoboda (eds.) , Onomastické práce 1, Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. dr. Vladimíra Šmilauera, DrSc., Praha 1966, s. 23–41.
c) u samostatných publikací – iniciálka jména autora, příjmení autora, název publikace, místo a rok vydání, stránka. Např. J. Pavlíček, Stará jména domů v Chebu, Praha 1965, s. 23.
Uvádí-li se tatáž literatura vícekrát, používá se při druhé a další citaci zkratka o. c. (= opere citato, v citovaném díle), např. V. Šmilauer, o. c. v pozn. 3, s. 64. Jde-li o souvislou citaci více než jedné stránky literatury, je možno použít buď čísla první a poslední stránky, např. s. 124–128, nebo s. 124n. (= a následující).
V bibliografických údajích se neuvádí nakladatelství ani ISBN ani počet stran knižních publikací. Názvy publikací se nezapisují kurzívou.
Mezery mezi číslicemi a pomlčkou se nedělají, např.: v letech 1963–1980, s. 155–168.
Pro zvýraznění se v textu užívá tučné písmo. Podtržené písmo se zpravidla neužívá.
 
Autory statí prosíme o dodání krátkého anglického résumé v rozsahu cca pěti až dvanácti řádek, které by mělo zahrnovat název příslušného článku přeložený do angličtiny. Dále prosíme o seznam klíčových slov v angličtině nebo češtině a kontaktní adresy autora/ů (zpr. e-mailové).
Kromě elektronické verze textu je třeba zaslat jeden vytištěný exemplář příspěvku.
 
GUIDELINES FOR THE ARRANGEMENT OF MANUSCRIPTS FOR THE JOURNAL ACTA ONOMASTICA
 
Editors of the journal Acta onomastica are turning to their contributors, asking them to send their articles electronically in MS Word text editor. The whole paper is to be written in the font Times New Roman ( 13 pt .) with line spacing „multiples of 1.1“, notes in 12 pt . with simply spacing. Among the post title (written in bold capitals, 16 pt .) and the text one line omits ( 13 pt .). No lines are to be left out between the individual paragraphs or between subtitles and paragraphs in the text. Subtitlesare also typed in boldface. The first line in paragraph is not to be intended.
All references to literature and bibliographic data are to be included exclusively in footnotes.These are written in 12 pt . and the text is inserted through the „Insert / Reference / Footnote“ in this format: 1) Notes are newly inserted after punctuation, not before them, as up till now.
The heading of the article should include:
Author’s full name and surname, his/her residence or place of work (in brackets)
The title of the article
Author’s surname is to be typed interspaced, with double space between the name and surname and between surname and place of residence or work.
One line ( 8 pt.) is also omitted between the author’s name and title; title of the article is written in capital letters, e.g.:
Peter  J o h n s o n  ( London )
 
HYDRONYMIC TERMS IN OLD ENGLISH
 
Quotation of literature:
a) Articles in periodicals: J. Corner, Nicknames in Social Communication, Names 47, 1999, pp. 472–486.
b) Articles in proceedings: M. White, Pragmatic Aspects of Proper Names. In: R. Black (ed.), Onomastics and Pragmatics. Proceedings from International Conference of Onomastics, New York 2000, pp. 253–259.
c) Individual publications: T. Larkin, Development of Place-Names in Cornwall, Cambridge 2001, p. 273.
If the same work is referred to more than once, in the second quotation the abbreviation o. c. (= opere citato) is used, e.g. K. Douglas, o. c. in note 5, p. 122. In case of a continuous quotation of more than one page, it is possible to use either the numbers of the first and last page, e. g. pp. 124–128, or 124 ff. (= and following). The bibliographic entries do not contain publisher, ISBN, or number of pages in books. Names of publications are not recorded in italics. To highlighting the text, bold font is used. Underlined text is usually not used.
There are not spaces between numbers and hyphens,e.g. 1963–1980, p. 155–168.
We ask our authors for a short English summary of about five to twelve lines, which includes the name of the article translated into English. Please send us the key words in English or Czech too, and contact addresses of the author/s (usually e-mail). Beside the electronic version of the text, also one printed copy is to be delivered.

 

 

7. 5. 2013