Nová kniha o mluvené češtině

Nakladatelství Academia vydalo knihu Syntax mluvené češtiny (J. Hoffmannová, J. Homoláč, K. Mrázková, eds.). Autorský tým monografie se při zkoumání syntaktické a textové výstavby mluvených projevů zaměřil mj. na vztah výpovědních jednotek (s jejich neostrými hranicemi) k dialogickým replikám, na některé prozodické prostředky nebo na rozsáhlou kategorii „diskurzních markerů“. Data pro výzkum byla čerpána hlavně z korpusů mluvené češtiny, ale i dalších zdrojů.

21. 6. 2019