Nová sociolingvistická publikace

Vydavatelství FF UK právě vydalo knihu Martina Beneše Úvod do teorie jazykové správnosti, která je pokusem vybudovat sociolingvistiku normativity jazyka. Vychází přitom ze specifické konceptualizace, která počítá nejen s časoprostorovými entitami – jazykovými prostředky, ale i s nečasoprostorovými entitami sociálními – s inherentně normativními jazykovými pravidly. Úvodní část knihy tento přístup vykládá a obhajuje, prostřední část se věnuje popisu předmětné oblasti nahlédnuté z této perspektivy, závěrečná část pak rozebírá řadu problémů kolem pojmové triády úzus – norma – kodifikace.

 

 

7. 6. 2019