Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

V prosinci vyšlo šestnácté číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie. Václava Kettnerová a Markéta Lopatková se ve svém článku věnují koreferenci u komplexních predikátů s kategoriálním slovesem. Lucie Kopáčková hodnotí pronikání koncovky do plurálových tvarů desubstantivních adjektiv typu otcův, matčin. Pavel Sojka analyzuje slovesa 4. prézentní třídy ve vybraných textech Bohumila Hrabala a Josef Štěpán předkládá sémanticko-syntaktickou klasifikaci souvětí se souřadnými vedlejšími větami.

3. 1. 2018