Zajímavé dotazy


 

Zajímavé dotazy

Dotaz:
Upravujeme prodejnu a potřebujeme poradit, zda se správně píše Show room, nebo Showroom. Je to ta, nebo ten?


Odpověď:
Samotné přejaté slovo show je v souladu s Pravidly českého pravopisu, Novým akademickým slovníkem cizích slov a Slovníkem spisovné češtiny nesklonné a může být jak ženského, tak středního rodu (ten se však užívá spíše výjimečně).


Pro označení předváděcí místnosti či prostoru k vystavování/předvádění nejrůznějších výrobků se slovo show spojuje s výrazem room. Přestože se v praxi setkáme i se zápisem s velkým počátečním písmenem a s variantami psaní zvlášť (show room) či se spojovníkem (show-room), doporučujeme psát přejaté slovo showroom dohromady a s malým počátečním písmenem. Tato podoba je uvedena v Internetové jazykové příručce a v Novém akademickém slovníku cizích slov a je i podle Českého národního korpusu nejfrekventovanější. Vzhledem k zakončení na souhlásku je složené podstatné jméno showroom rodu mužského a skloňuje se podle vzoru „hrad“: 2. p. showroomu, 1. p. mn. č. showroomy.
 

  


Zajímavé dotazy

Dotaz:
V rozhlasovém diskusním pořadu s epidemiology několikrát zaznělo slovo kohorta. Mám slovo spojené se starořímským vojskem. O tento význam však nepochybně nejde. Můžete mi výraz objasnit?


Odpověď
:
Máte pravdu, že původně se výrazem kohorta (latinsky cohors, plurál cohortes) označovala římská vojenská jednotka čítající přibližně 500 mužů.

 

Už Příruční slovník jazyka českého (1935–1957) vedle významu ‚u starověkých Římanů vojenský oddíl, desátá část legie; podobný oddíl v některých novodobých dobrovolnických legiích‘ připojuje i přenesené knižní užití ‚skupina, družina, zvl. ve veřejných sporech‘, které dokládá příkladem „Považuje celá naše kohorta Nerudu za jednoho z největších duchů“. Stejné vysvětlení nabízí i Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971). Současné texty přinášejí spojení jako kohorta náměstků, spolupracovníků, věrných, státních úředníků apod.

 

V novější době našlo podstatné jméno kohorta uplatnění v řadě vědních oborů. Nový akademický slovník cizích slov (2005) připojuje významy užití z oblasti zoologie (vedlejší klasifikační kategorie zoologické systematiky kladená mezi řád a čeleď) a ekologie (soubor jedinců zrozených v určitém časovém úseku, sloužící k stanovení struktury určité živočišné populace, stejnověká populace). Jestliže v pořadu hovořili epidemiologové, jistě neměli na mysli římské vojsko, ale skupinu sledovaných osob. Velký lékařský slovník kohortu definuje slovy: „skupina vybraná na základě určitých společných vlastností a dlouhodobě sledovaná v epidemiologickém studiu určitých chorob. Např. kohorta mužů kuřáků sledovaná po desetiletí z hlediska rozvoje srdečních chorob či rakoviny plic.“ Dodáváme, že v epidemiologii se běžně pracuje i s pojmem kohortová studie a že se výraz užívá i v demografii a marketingu. Vedle kohorty pacientů/nemocných jsou relativně běžná spojení jako populační kohorta, věková kohorta (devatenáctiletých, třináctiletých).
 

 ač  


Zajímavé dotazy

Dotaz:
Můžete mi objasnit původ spojení techtle mechtle?

 

Odpověď:
Výraz techtle mechtle se užívá jako expresivní označení pro ‚pletichy‘ nebo ‚pletky‘ (zpravidla ve spojení mít s někým techtle mechtle), jeho první doklady se datují do 19. století. Čeština převzala uvedený výraz z německého Techtelmechtel téhož významu. Toto slovo se do němčiny dostalo pravděpodobně přetvořením staroitalského a teco meco s významem ‚důvěrně, mezi čtyřma očima‘, které má zase původ v latinském tēcum ‚s tebou‘ a mēcum ‚se mnou‘. Určité tajnůstkářství se tak pojí nejen s výrazem užívaným v dnešní češtině, ale i s jeho předchůdci.

 

kd 


Zajímavé dotazy

Dotaz:
Dostala jsem dárkovou sadu olejů do koupele. Ta obsahuje běžné oleje, např. eukalyptový či levandulový, ale také kajeputový. Nevím, co to znamená. Není to třeba nějaký zvláštní název pro jinak známou rostlinu?

 

Odpověď:
Přídavné jméno kajeputový je odvozeno od podstatného jména kajeput (možná podoba je též kajaput, potažmo kajaputový). Podle Nového akademického slovníku cizích slov má uvedený výraz původ v malajštině a označuje australský a asijský tropický strom rodu Melaleuca (konktrétně se jedná o rostlinu Melaleuca alternifolia). Listy tohoto stromu obsahují modravě zelenou vonnou silici, která se užívá právě při výrobě vonných olejů. Kajeput možná znáte pod jiným názvem – tea tree. Jak dokazují data z Českého národního korpusu, v dnešní době si koupíte spíše tea tree olej (263 výskytů), případně tea tree oil (101 dokladů), než kajeputový olej (3 doklady). Zajímavé je, že slovo kajeput (i kajaput) a jeho odvozeninu kajeputový zaznamenává již Kottův Česko-německý slovník z konce 19. století. Kajeput je tak dobrým příkladem slova, které z užívání vytlačuje jeho novější (v tomto případě původem anglický) ekvivalent.
 

kd 


Zajímavé dotazy

Dotaz:

Je správně kontroverzní, nebo kontraverzní?

 

Odpověď:

Výkladové slovníky uvádějí jen podobu kontroverzní. Podoba kontraverzní se sice v úzu vyskytuje, ale dosud velmi řídce – databáze ČNK syn v8 obsahuje 146 výskytů podoby kontraverzní (oproti 89 310 výskytům podoby kontroverzní) a 26 výskytů podoby kontraverze (oproti 8 654 výskytům podoby kontroverze). V případě podoby kontraverzní jde evidentně o zajímavý, nový případ procesu lidové etymologie (obdobný např. slovu protěžovat) – neznámý, nesrozumitelný segment kontro- je mylně nahrazován známým, srozumitelným segmentem kontra- (‚proti‘). Jakkoliv i procesem lidové etymologie může vzniknout uzuální, a nakonec i noremní prostředek, v daném případě je celý proces (i vzhledem k uvedeným frekvencím) na samém začátku, takže lze s poměrně vysokou jistotou tvrdit, že podoba kontraverze je dnes nenoremní, uživatele češtiny by rušila, zarážela. Doporučit lze stále jedině kodifikovanou podobu kontroverzní.

 

mb

 


Zajímavé dotazy

Dotaz:
V poslední době mě straší velmi frekventované slovo rozvolňovat. Do koronavirového nouzového stavu jsem se s ním prakticky nesetkal nebo jsem jej přehlížel, opravdu nevím. Nyní jej od rána do večera omílá kdekdo. Vysvětlete mně prosím, proč se opatření přijatá v rámci nouzového stavu již neuvolňují, případně postupně neuvolňují, ale rozvolňují? Jaký je konkrétní, věcný rozdíl mezi uvolňováním a rozvolňováním?

 

Odpověď:
Sloveso rozvolnit (i jeho nedokonavá podoba rozvolňovat) není nové. Zachycuje ho již Jungmannův Slovník česko-německý z let 1835–1839. Setkáváme se s ním i ve slovnících z 20. století: v Příručním slovníku jazyka českého (1935–1957) a ve Slovníku spisovného jazyka českého (1960–1971). Posledně jmenovaný slovník ho označuje jako řidší. To, že jde o výraz, který se v minulosti neužíval tak často, dokládá i Český národní korpus (1296 výskytů slovesa rozvolnit, 633 rozvolňovat). Výrazy rozvolnit (rozvolňovat) a uvolnit (uvolňovat) zcela synonymní nejsou. Předpona roz- signalizuje u sloves mj. i postupnost děje. Pokud by byl v souvislosti se současnou situací užit výraz uvolnit/uvolňovat, bylo by zapotřebí k němu doplnit příslovce postupně. Jednoslovnost pro vyjádření dané činnosti je patrně důvodem, proč se toto sloveso dnes začalo užívat větší měrou.
 

is
 


Zajímavé dotazy

Dotaz:
V televizi i v rozhlase poslední dobou slýchám slovo kurzarbeit. Podle mě jde o čirý germanismus, který v češtině nemá co dělat. Jak se k tomu stavíte vy?

 

Odpověď:
Uvedené slovo skutečně pochází z němčiny. Die Kurzarbeit znamená zkrácenou pracovní dobu, kterou zavádí zaměstnavatel (spolu s odpovídajícím krácením mezd) kvůli nedostatku zakázek apod. České příručky slovo kurzarbeit vůbec nezachycují, protože jde o výraz v češtině nový (nepracuje s ním ani dvoudílný slovník Nová slova v češtině, který se neologismům systematicky věnuje). V poslední době se však o této podobě pracovního poměru hodně mluví, a tak je přirozené, že vzniká i akutní potřeba najít pro tuto skutečnost přiléhavé označení. Vzhledem k tomu, že čeština žádný odpovídající jednoslovný ekvivalent nemá, jednoduše převzala výraz německý, což je také zcela přirozený jev; přejímáním z cizích jazyků se čeština obohacuje o nová slova odjakživa. Je-li přejímka funkční, není třeba na ni nahlížet jako na něco nepatřičného, zvláště neexistuje-li český ekvivalent a výraz by se musel opisovat několika slovy.


A jak s přejímkou v češtině zacházet? Pro výraz kurzarbeit se u nás vžil mužský rod, ačkoli v němčině je slovo Kurzarbeit ženského rodu; zřejmě z toho důvodu se můžeme vzácně setkat i s ženskou nesklonnou podobou. My však doporučujeme držet se mužského rodu a slovo skloňovat podle vzoru „hrad“.

 

av


Zajímavé dotazy

Dotaz:
Je možné zapsat slovo lúzr počeštěně, nebo to zatím přijatelné není? Našla jsem mnohé doklady užití v přímé řeči, někdy bylo slovo v uvozovkách.

 

Odpověď:
Doklady z internetu a ČNK ukazují, že v českých textech se toto slovo objevuje ve čtyřech variantách: loser, looser, lúzr a lůzr. Chceme-li vyjádřit význam ‚ztroskotanec, neúspěšný člověk‘, pak je podoba looser nesprávná (looser znamená v angličtině volnější, je to 2. stupeň přídavného jména). Upozorňujeme, že i Slovník nespisovné češtiny, který jako jediný z výkladových slovníků češtiny výraz zachycuje, a to v počeštěné podobě lúzr (s vysvětlením ‚neúspěšný člověk‘), na anglický výraz looser odkazuje.


Příklady užití z praxe svědčí o tom, že vedle anglické podoby loser se stále častěji a stále více i bez uvozovek signalizujících pisatelův odstup užívá varianta lúzr, proti níž nelze pravopisně nic namítat. Písmeno ú píšeme i v dalších přejatých slovech, jako např. fúze, kúra, múza, skútr, ragú. Podoba lůzr s kroužkem nad ů (užívaná pisateli nejspíš proto, že jde o samohlásku uvnitř slova) z historických důvodů není vhodná, protože nejde o starý český výraz s původní dvojhláskou uo. Na druhou stranu však slovo lůzr nepatří do spisovné slovní zásoby – tento expresivní výraz se bude užívat jen v určitých typech textů, které „snesou“ i pravopisně nedoporučovanou podobu. Proto ani zápis lůzr nelze zcela zavrhnout.


Vzhledem k zakončení se slovo řadí ke vzoru „pán“. V množném čísle se v 1. pádě obvykle užívají tvary loseři/lúzři/lůzři; skloňování lúzrové/lůzrové/loserové je výjimečné.


Přechýlená podoba se v českých textech zatím objevuje jen velice zřídka. Zdá se, že uplatnění nachází nejčastěji v tenisovém prostředí v profesním výrazu lucky loser – lucky loserka (např. 133. ročník Wimbledonu už rozehrála lucky loserka Marie Bouzková, která nastoupila proti Němce Moně Barthelové). Podoby lúzerka/lůzerka jsou doloženy ojediněle; není bez zajímavosti, že ve slovenštině se s podobou lúzerka setkáme relativně často.


 


Zajímavé dotazy

Dotaz:
V poslední době se stále častěji vyskytuje spojení jako lidé přeživší holokaustu. Je správné?

 

Odpověď:
Výraz přeživší je přídavné jméno odvozené příponou -ší od přechodníkového tvaru přeživ slovesa přežít. Tento typ přídavných jmen je vázán především na psanou formu, v mluvených projevech se užívá menší měrou. Jejich výhodou je vyjadřovací úspornost: přeživší = ten, kdo přežil, zvítězivší = ten, kdo zvítězil. Sloveso přežít, stejně jako prožít, překonat, ohlásit atd., se pojí se 4. pádem – přežít holokaust, prožít život, překonat rekord, ohlásit krádež. Zatímco odvozená podstatná jména přežití, prožití, překonání, ohlášení mají vazbu s 2. pádem: přežití holokaustu, prožití života, překonání rekordu, ohlášení krádeže, přídavná jména si ponechávají vazbu stejnou jako základová slovesa: (lidé) přeživší holokaust, proživší život, překonavší rekord, ohlasivší krádež. Třebaže spojení přeživší holokaustu je, jak dokládá Český národní korpus, velmi rozšířené, náležité je přeživší holokaust. Závěrem dodejme, že vedle pravopisné podoby holokaust lze zvolit i variantu holocaust.


is
 


Zajímavé dotazy

Otázka:

V posledních dnech jsem v rozhlasovém zpravodajství několikrát zaslechla slovo smrtnost. Nebylo by vhodnější nevymýšlet jazykové ozvláštnění a zůstat u vžitého výrazu úmrtnost?


Odpověď:
Máte pravdu, že s výrazem úmrtnost se v jazykové praxi setkáváme běžně, zatímco pojem smrtnost se častěji objevuje v poslední době, a to v souvislosti s chřipkovým koronavirem. Nejde ale o žádný novotvar, podstatné jméno smrtnost najdeme jak v Novém akademickém slovníku cizích slov (z roku 2005), tak už i ve Slovníku spisovného jazyka českého z let 1960–1971. Smrtnost neboli letalita je medicínský a statistický pojem udávající počet osob zemřelých na určitou nemoc z 1 000 osob onemocnělých touto nemocí, popř. jinak řečeno poměr počtu zemřelých na dané onemocnění k celkovému počtu pacientů s danou chorobou. Úmrtnost neboli mortalita udává počet úmrtí připadající za rok na tisíc obyvatel; je tedy vztažena k celkové populaci, zatímco smrtnost odkazuje pouze k vybrané podmnožině.

 

Zájemce o podrobnější jazykové vysvětlení odkazujeme na příspěvek F. Daneše v časopise Vesmír z roku 1995.


Zajímavé dotazy

Otázka:
Jak mám zacházet se slovem koronavirus? Používají se různé varianty skloňování: koronavirusukoronaviru. Co je správně?

 

Odpověď:
Z hlediska skloňování by se s termínem koronavirus mělo zacházet stejně jako se samotným podstatným jménem virus, klíčové je totiž jeho zakončení. Slovo virus lze skloňovat dvěma způsoby: jednak odtržením koncového -us a přidáváním pádových koncovek k základu slova (viru, virem, viry apod., odtud i koronaviru, koronavirem), jednak mechanickým připojováním pádových koncovek k celému základnímu tvaru (virusu, virusem, virusy apod., odtud i koronavirusu, koronavirusem). První způsob vychází z toho, že koronavirus patří mezi slova původem latinská, u nichž se toto skloňování běžně používá (srov. rytmus, cyklus, mýtus). Zároveň jej však lze řadit i do skupiny slov, u kterých se prosadilo také (či výhradně) skloňování mechanické, tedy bez odtrhávání koncovek (srov. korpus, turnus, globus, cirkus). Z hlediska frekvence dnes jednoznačně převažuje první způsob (virus bez viru), v odborných textech se tvary virusu či virusy neobjevují vůbec. Kodifikované jsou však stále oba způsoby. Dodejme ještě, že vedle podoby virus uvádějí slovníky i podobu vir, u které tvar virusu nepřipadá v úvahu. Ta se však v souvislosti s koronavirem užívá méně často.

 

ks
 


Zajímavé dotazy

Dotaz:

Proč se Horská Kvilda (1070 m n. m.), známé lyžařské středisko v srdci Šumavy, jmenuje Horská, když leží v téměř stejné nadmořské výšce jako obec Kvilda (1065 m n. n.), s níž sdílí podstatnou část názvu? Snad ne kvůli těm 5 m nadmořské výšky…

 

Odpověď:

Přívlastek Horská, který se s obcí spojoval od 19. století a jež obec oficiálně ve svém názvu nese od roku 1924, se nevztahuje k nadmořské výšce ani nemá znamenat, že Horská Kvilda leží vysoko v horách (to ostatně Kvilda taky), ale vyjadřuje někdejší územněsprávní příslušnost Horské Kvildy k nedalekému městu Kašperské Hory. Mezi Horskou Kvildou, německy Innergefild, tj. ‚vnitřní Kvildou‘, a Kvildou, německy Außergefild, tj. ‚vnější Kvildou‘ (německé předponové přívlastky Außer- a Inner- naznačovaly polohu obou obcí vzhledem k česko-bavorské hranici) se ostatně dodnes nachází hranice Plzeňského (kde leží Horská Kvilda) a Jihočeského kraje (kde leží Kvilda). Název Kvilda má podle knihy Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Lutterer – Šrámek, 2004) původ v názvu místa založení obce, kde se původně nacházel les zvaný už od 14. století německy Gevilde, což bylo původně označení bezlesé pláně nebo louky (souvisí s německým Feld ‚pole‘). Česká podoba Kvilda je pak fonetickou adaptací tohoto německého názvu.
 

mb


Zajímavé dotazy

Dotaz:

V prosinci se novým trenérem fotbalistů Viktorie Plzeň stal Slovák Adrián Guľa. Zajímalo by mě, jak se jeho příjmení má skloňovat, zejména jaký je náležitý tvar 2. pádu. Nositel tohoto příjmení je prý pohoršen tím, že se v médiích objevuje koncovka -y.

 

Odpověď:

Při skloňování cizích osobních jmen v češtině není rozhodující to, jak se jednotlivá jména skloňují v původním jazyce, ale jejich zakončení v 1. pádě. Podle něj se pak přiřazují k jednotlivým vzorům. Protože příjmení Guľa je zakončeno v psané i vyslovované podobě na -a, řadí se ke jménům náležejícím ke vzoru „předseda“, tedy podobně jako např. jména Hůla, Vala, Zola. Je tedy zřejmé, že v 2. pádě musí mít tato jména koncovku [-i]. U jmen Hůla, Vala, Zola bezesporu nikdo nepochybuje o tom, že se tato koncovka zapisuje písmenem -y (od Hůly, Valy, Zoly). U jména Guľa, které obsahuje měkké ľ, může vyvstat otázka, zda by se nemělo psát -i, stejně jako je tomu u jmen, jimž předcházejí měkká souhlásková písmena ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň, např. od Bíži, Píši, Bači, Večeři, Nohavici, Kolaji, Bodi, Bati, Váni. Měkké ľ však čeština nemá, výslovnostně se tato souhláska adaptuje jako [l], které patří mezi pravopisně obojetné souhlásky. Z toho důvodu je náležitá v 2. p. pravopisná podoba Guľy.

is


Zajímavé dotazy

Dotaz:
Vedeme v redakci spor o tom, zda je správná podoba Facebook, nebo facebook. Můžete nás rozsoudit?

 

Odpověď:
O tom, zda napsat Facebook, nebo facebook, rozhoduje způsob užití i druh textu. Tento výraz, jak dokládá databáze ochranných známek, je název ochranné známky, a to sociální sítě provozované na internetu. Názvy ochranných známek, označující nejrůznější produkty, se považují za vlastní jména. Je třeba poznamenat, že ne všechny názvy ochranných známek majitelé zapisují jen s velkým počátečním písmenem, mnohé jsou celé verzálkami, např. HERMELÍN, JAR a také FACEBOOK. Způsob psaní uvedený v databázi ochranných známek je vhodné dodržovat v právních textech, v ostatních se lze řídit obecnými zásadami a psát jen velké písmeno na začátku: Hermelín, Jar, Facebook. Tato podoba je náležitá však tehdy, kdy má autor skutečně na mysli název ochranné známky. Tak tomu bývá v případě, pokud je před názvem umístěno obecné jméno naznačující druh produktu a název zůstává nesklonný, např. dva sýry (zn.) Hermelín, mycí prostředek (zn.) Jar, sociální síť Facebook, na sociální síti Facebook. Ve spojeních jako kup dva hermelíny, luxusní jar na nádobí, tráví spoustu času na facebooku, aktualizoval si svůj profil na facebooku již nejde o název ochranné známky, ale o druhové označení, a proto by se měly tyto výrazy psát s malým písmenem.


To, co bylo řečeno o psaní výrazu F/facebook, platí i pro výrazy pojmenovávající novější sociální sítě, tj. TWITTER INSTAGRAM (takto jsou uvedeny v databázi ochranných známek). Píšeme: hledat na sociální síti Twitter, na sociální síti Instagram umístil několik komentářů, sledujte můj twitter, dát novou fotku na instagram.

is
 


Zajímavé dotazy

Dotaz:
Nemělo by se ve větách jako Policisté by vlastně vyšetřovali sami sebe psát správně samy sebe? Jde přece o čtvrtý pád množného čísla zájmena sám.


Odpověď:
Ve větách výše zmíněného typu se zájmeno sám v zájmenném frazému sám sebe může formálně shodovat jak s podmětem (tedy Policisté by vlastně vyšetřovali sami sebe), tak s předmětem (Policisté by vlastně vyšetřovali samy sebe). Vztahujeme-li zájmeno sám k předmětu, je ve čtvrtém pádě a píše se opravdu s ypsilonem, vztahujeme-li jej však k podmětu, je v pádě prvním a píše se s měkkým i. V zásadě jde tedy o způsob chápání shody v podobných spojeních. Starší způsob upřednostňuje shodu s předmětem a vychází z latiny, v úzu se však již delší dobu velmi výrazně prosazuje shoda s pádem prvním, proto podoby jako Policisté by vlastně vyšetřovali sami sebe vídáme v textech častěji. Analogicky pochopitelně fungují i věty v jednotném čísle a jiném než mužském životném rodě, můžeme proto napsat klamala samu sebeklamala sama sebe. Běžný je také obrácený slovosled: Působil jako karikatura sebe sama /sebe samého. Podrobněji se této problematice věnuje Josef Šimandl v třetí části svého článku Morfologická problematika v jazykové poradně (Naše řeč, 4, 2000, s. 175–176.)
 

vs


Zajímavé dotazy

Dotaz:
Od první adventní neděle chceme v naší obci mít slavnostně ozdobený a zářící vánoční strom. Nemůžeme se ale shodnout, zda máme občany pozvat na slavnostní rozsvícení, nebo rozsvěcení. Poradíte?

 

Odpověď:
Ať už své bližní pozvete na rozsvěcení, rozsvěcování, či rozsvícení vánočního stromu, bude to jazykově vždy v pořádku. Vezmeme-li jako východisko dokonavé předponové rozsvítit s významem ‚uvést v činnost světelný zdroj, způsobit, aby svítil‘, pak odvodíme podstatné jméno slovesné rozsvícení.


Existuje však i jeho vidový protějšek – nedokonavé sloveso rozsvěcovat s variantou rozsvěcet –, jímž nepopisujeme děj časově ohraničený, ale vyjadřujeme jeho průběh. Chceme-li zdůraznit, že se osvětlení na vánočním stromku zapojuje postupně, např. po jednotlivých patrech či barvách ozdob, pak je přesnější užít výraz rozsvěcení či rozsvěcování (nikoli však rozsvědcení, rozsvědcování, což jsou podoby sice někdy užívané, ale nesprávné).


Přestože u mnohých vánočních stromů, které vídáme na náměstích měst a obcí, je osvětlení navrženo právě tak, aby se stromek nerozzářil najednou, ale postupně, z dokladů v Českém národním korpusu i z internetu je evidentní, že v praxi má jednoznačnou převahu mluvit/psát o slavnostním rozsvícení vánočního stromu.

 


Zajímavé dotazy

Dotaz:

Jaký je etymologický původ slova doprava? Liší se podle významu, tedy zda označuje ‚řízený pohyb dopravních prostředků, přemisťování na větší vzdálenosti‘ nebo ‚na pravou stranu‘? V etymologických slovnících jsem tuto informaci nenašel.

 

Odpověď:

Původ slova doprava můžeme hledat již v praslovanštině, podstatné jméno s příslovcem spolu přitom z historického hlediska souvisejí. Obě totiž vycházejí z praslovanského výrazu *pravƂ. Z něj vzniklo přídavné jméno pravý, které má též význam ‚správný‘. Na jedné straně pak bylo odvozeno sloveso *praviti, mající význam ‚spravovat, řídit‘, vlastně ‚dělat správné, vést správným směrem‘, od něhož byla vytvořena mnohá předponová slovesa se základem -pravit, např. vypravit, spravit, zpravit, opravitdopravit (od něj poté doprava). Na druhé straně označuje pravou, správnou stranu – to proto, že většina lidí používá pravou ruku k hlavním činnostem. Zmíněná správnost se tedy historicky zrcadlí v obou významech slova doprava.


Etymologické slovníky tuto informaci obsahují, je však nutno hledat nikoliv pod písmenem D, ale P, jímž začíná základ slov (do- je předpona). U Rejzka ji tak nalezneme pod -pravit, u Kopečného a Holuba pod praviti a u Machka pod přídavným jménem pravý, od něhož bylo (-)pravit odvozeno.

bm


Zajímavé dotazy

Dotaz:

V médiích se poslední dobou často mluví o takzvaných samořídicích/samořídících autech. Zajímalo by mě, která varianta je správná: samořídicí auto nebo samořídící auto? A proč?

 

Odpověď:

V případě přídavných jmen zakončených na -icí -ící je nutné se zaměřit na významový rozdíl. Zatímco takzvaná účelová přídavná jména zakončená na -icí vyjadřují význam účelu (předmět je k něčemu určený, něco se s jeho pomocí vykonává), dějová přídavná jména primárně vyjadřují děj (předmět sám něco dělá). Samořídící auto vnímáme jako hraniční případ mezi přídavným jménem účelovým a dějovým, spíše se však přikláníme k chápání dějovému, jde totiž o auto, které řídí samo sebe, nikoli o auto, které by bylo primárně určeno k řízení (někým jiným, řidičem). Tento názor potvrzují i doklady z Českého národního korpusu, kde varianta samořídící auto převažuje přibližně v poměru 4 : 1. Podobný problém se objevuje například také u spojení samodržící punčochy. I v tomto případě je prvotní určení dějové, přídavné jméno totiž vyjadřuje, že punčochy drží samy sebe, je to jejich vlastnost. Namístě je tedy tvar samodržící.

vs


Zajímavé dotazy

Dotaz:

Setkal jsem se s podivně znějícím spojením mírnix týrnix a nejsem si jistý, co znamená. Poradíte mi?

 

Odpověď:

Význam spojení mírnix týrnix (psáno též mírnix dýrnix) nalezneme pouze ve Slovníku nespisovné češtiny, který je vykládá ‚jakoby nic, bez ptaní‘. Tento obrat je typický pro mluvené projevy a beletristické texty, v nichž signalizuje neformálnost (Každou chvíli tady máme hosty a ty pohodíš kuchařskou zástěru mírnix týrnix na křeslo!), ve formálních a oficiálních komunikačních situacích bychom se mu však měli vyhnout. Mírnix týrnix má svůj původ v německém mir nichts dir nichts, kde rovněž vyjadřuje význam ‚jen tak, jakoby nic‘.

hm
 


Zajímavé dotazy

Dotaz:

Jak se má v češtině zapisovat název ostrova ve Francouzské Polynésii: Bora-Bora, nebo Bora Bora?

 

Odpověď:

Toto jméno se nám podařilo z českých standardizačních příruček dohledat pouze na mapě obsažené v Geografickém místopisném slovníku světa, a to v podobě Bora-Bora. V úzu se vyskytuje obojí zápis, převažuje však podoba bez spojovníku Bora Bora. Ani jednu z podob nelze vyloučit (psaní se spojovníkem odpovídá francouzštině, psaní s mezerou angličtině). Vzhledem k tomu, že jde o zámořské území Francie a spojovník se vyskytuje ve zmíněné zeměpisné příručce, upřednostnili bychom podobu Bora-Bora.