propůjčit – udělit

Dotaz:
Ve středu 28. 10. jsem sledovala přímý přenos z udělování vyznamenání při příležitosti státního svátku ČR. Zaujalo mě, že prezident republiky vyznamenání propůjčuje a medaile uděluje. Je nějaký důvod pro toto odlišení?


Odpověď:
Necháme-li stranou věcné důvody, kterými toto rozlišení může být podloženo, lze se nechat vést slovníkovou definicí významů a jazykovým užitím zmíněných výrazů. Slovník spisovného jazyka českého uvádí u slova propůjčit jako jeden z (řidčeji doložených) významů: ze své pravomoci (vladařské, úřední ap.) udělit: např. propůjčit právo, výsadu, čestný titul, řád vynikajícím pracovníkům. V novějším Slovníku spisovné češtiny už je tento význam u zmíněného výrazu dokonce jediným, ilustrován příkladem propůjčit vyznamenání. Zdá se tedy, že slova propůjčitudělit jsou do značné míry synonymní. Jejich různé lexikální preference (udělit medaili x udělit/propůjčit vyznamenání) jsou dány pravděpodobně převládajícím jazykovým užitím. Z příkladů citovaných ve slovnících lze usuzovat, že se slovem propůjčit se pojí spíše výrazy abstraktního charakteru, výraz udělit naopak tato omezení, zdá se, nemá. Udělit je v celkovém úhrnu v každém případě častější než propůjčit, a to i ve spojení s vyznamenáním.
Dodatek od tazatele (2. 11. 2009):
Zaujala mě Vaše odpověď na poslední dotaz týdne (44/2009). Podle české právní úpravy se řády (jako vyšší forma vyznamenání) propůjčují občanům České republiky a  udělují těm, kteří občany ČR nejsou. Medaile (jako nižší forma vyznamenání) se pak pouze udělují.
Významové odlišení obou termínů se projevuje až při úmrtí vyznamenaného. Po úmrtí nositele řádu – občana České republiky – se číslovaná insignie řádu vrací Kanceláři prezidenta republiky. Po úmrtí osoby vyznamenané medailí nebo po úmrtí nositele řádu, který není občanem České republiky, zůstávají insignie vyznamenání a listiny o udělení vyznamenání pozůstalým.
Propůjčení vyznamenání tedy odkazuje k povinnosti vyznamenání vrátit.