Na co se nás ptáte

Dotaz:
V jedné cvičebnici českého jazyka pro vysoké školy jsem narazil na cvičení, kde se měla doplňovat do adjektiv v daném kontextu správná písmena i nebo í. Vedle poměrně známých tvarů (hasicí přístroj, řadicí
páka) bylo v textu i spojení svět-cí biskup. Můj dotaz tedy zní, jaké i se tedy v tomto spojení píše? Na většině webových stránek týkajících se pomocných biskupů jsem našel tvar světící. Mám však podezření, že se jedná o chybu, poněvadž tvar světící je dějový (odpovídal by větě:
Hostiny se účastnil i brněnský biskup světící kostel), kdežto ve významu ‚pomocný biskup‘ by měl být tvar světicí, podle pravidla účelových adjektiv, které slouží něčemu. Pomocný biskup právě, dle mého názoru,
slouží k tomu, aby světil (aby ulehčil diecéznímu biskupovi mj. od svěcení). Těším se, že mi objasníte tento malý problém.


Odpověď:

Protiklad dějových přídavných jmen (měřící, hasící, řídící) a účelových (měřicí, hasicí, řídicí) se uplatňuje pouze ve spojení s předměty, ve spojení se jmény pojmenovávajícími osoby se používá jen přídavné jméno dějové (řídící učitel). Spojení světící biskup je tedy z tohoto hlediska náležité.

Více zde

Jazyková poradna bude 15. 9. a 29. 9. mimo provoz

Upozorňujeme, že v pátek 15. 9. a stejně tak o dva týdny později, tedy 29. 9., bude jazyková poradna mimo provoz. V dalších dnech bude poradna fungovat opět v běžném režimu, v pracovní dny v době 10–12 a 13–15 hodin. Děkujeme za pochopení.

10. 9. 2017

Vesmír: Broukem nebo mandelinkou?

Martina Holcová se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2017/9) věnuje přeneseným pojmenováním dopravních prostředků. Zaměřuje se na výrazy převzaté z oblasti hmyzí říše. Jak vypadá vozidlo brouk, zřejmě víte. Ale možná by vás zajímalo, ve kterém městě je možné svézt se mandelinkou a kde se k tomuto účelu využívá housenka. Můžete se o tom dočíst zde.

9. 9. 2017

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V třetím čísle Slova a slovesnosti (roč. 78, 2017, č. 3) zkoumají Jaroslav David a Jana Davidová Glogarová ideologickou hodnotu a agitační funkci vlastních jmen v sovětské společnosti. Lucia Dančišinová zjišťuje, jaká slovesa preferují studenti anglistiky při uvozování citátů a parafrází z odborné literatury. Alena Macurová se zamýšlí nad současným stavem výzkumu stylu na pozadí knihy Stylistika mluvené a psané češtiny. Jiří Homoláč a Kamila Mrázková hodnotí nové uvedení kritické analýzy diskurzu do českého prostředí. Kompletní obsah čísla naleznete zde.

31. 8. 2017

Nová kniha: Literární onomastika

Monografie Literární onomastika s podtitulem Antroponyma (vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy) si klade za cíl komplexní představení dosavadních teoretických a metodologických přístupů k literárním vlastním jménům a především rozšíření poznatků o literárních antroponymech. Autorka Žaneta Dvořáková se ve svém výzkumu opírá o metodologicko-teoretické výsledky bádání, k nimž domácí i zahraniční literární onomastika ve svém vývoji dospěla, zároveň vychází z nejnovějších poznatků obecné onomastické teorie.

28. 8. 2017

Volná místa: vedoucí oddělení současné lexikologie a lexikografie

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb., a v souladu se Stanovami AV ČR výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) oddělení současné lexikologie a lexikografie. Nástup od 1. 10. 2017. Další informace naleznete zde.

 

 

27. 8. 2017

Vyšel nový SEB – Názvy pro věk a věčnost

Právě vyšel 21. svazek ediční řady Studia etymologica Brunensia. Jeho obsahem je disertační práce Evy Havlové (1929–2010) z roku 1963 Názvy pro věk a věčnost v indoevropských jazycích. Po výboru textů vydaném v rámci 14. svazku téže řady se tak čtenáři dostává do rukou další práce této přední české etymoložky, žákyně Václava Machka, jejíž vědecká činnost byla celý život spojena s brněnským etymologickým oddělením. Editory tohoto svazku jsou Vít Boček a Žofie Šarapatková.

11. 8. 2017

Archív aktualit