Zajímavé dotazy

Dotaz:
Je v pořádku věta Vytáhnout něco z pod lavice? Jde o dvě předložky? Viděla jsem to i psané dohromady (zpod lavice), proto poněkud váhám.


Odpověď:
V souladu s kodifikačními příručkami bychom měli psát Vytáhnout něco zpod lavice. Nejde o dvě samostatné předložky, ale o předložku jednu, pojící se s 2. pádem a vyjadřující směřování děje z prostoru pod něčím. Zápis zpod (dohromady) zachycují jak Pravidla českého pravopisu a Internetová jazyková příručka, tak rovněž Slovník spisovné češtiny, Slovník spisovného jazyka českého, dokonce už i Příruční slovník jazyka českého. Přestože v databázi Českého národního korpusu jednoznačně převažuje psaní dohromady (syn v8 zachycuje 19 000 dokladů), je nesprávné psaní zvlášť poměrně časté (3 000 dokladů). Předložka zpod se nejčastěji uplatňuje ve spojení se slovesy vytáhnout (zpod stolu, postele), vyprostit (zpod vozidla, vagonu), dívat se (zpod přivřených víček), vykukovat (zpod přikrývky).

 

 
 

Více zde

On-line přednáška o teritoriálních nářečích

Kolik teritoriálních nářečí má čeština a proč vůbec v minulosti nářečí vznikla? Existují ještě vůbec tradiční nářečí? Jaké jsou nynější úkoly české dialektologie? Odpovědi nabídne Marta Šimečková ve čtvrtek 29. října od 10 hodin v on-line přednášce pořádané pro zahraniční lektory češtiny a studenty Užhorodské národní univerzity.

26. 10. 2020

Týden vědy a techniky AV ČR 2020

V týdnu od 2. do 8. listopadu 2020 se uskuteční již dvacátý ročník největšího vědeckého festivalu Týden vědy a techniky AV ČR. Jako každý rok se spolu s dalšími institucemi podílí na bohatém programu této akce také Ústav pro jazyk český AV ČR. Vzhledem k současným hygienicko-epidemiologickým opatřením nabízíme široké veřejnosti dvě akce. Více informací zde.

24. 10. 2020

Online přednáška o elektronických nástrojích pro výuku češtiny

Marta Šimečková prosloví 21. října 2020 on-line přednášku pro zahraniční lektory češtiny a studenty Užhorodské národní univerzity. Posluchači budou seznámeni s vybranými elektronickými slovníky a zdroji vzniklými na půdě Ústavu pro jazyk český AV ČR, které jsou důležitým zdrojem informací obzvláště nyní, v době distanční výuky. Upozorněno bude i na nedůvěryhodné zdroje volně dostupné na internetu a též na zajímavé projekty spojené s tzv. citizen science neboli občanskou vědou.

19. 10. 2020

Živa: Krajina

Editorial pátého čísla Živy, která právě vychází, je uvozen slovy: bohatost našich vnitřních krajin je přípravou dobré správy našich pozemských krajin. Stejné zaměření jako celé monotematické číslo má i jazykový koutek Anny Černé nazvaný Krajina. Věnuje se různým významům tohoto slova, jeho etymologii, odvozeným výrazům i ustáleným slovním spojením.

15. 10. 2020

Vyšla Naše řeč 4/2020

Ve čtvrtém letošním čísle Naší řeči najdete čtyři články a jednu drobnost. Studie J. Dvořáka se zabývá užíváním výrazu ten jako určitého členu v mluvené češtině, text O. Bláhy sleduje proměny vidového systému českých sloves, článek J. Volína a P. Šturma analyzuje melodii doplňovacích otázek a příspěvek A. Kříže a J. Chromého představuje úlohu detekce slova jako nástroj pro psycholingvistické výzkumy. Drobnost A. Černé upozorňuje na slovo lauf a jeho slovníky nezachycené významy. Celý obsah čísla najdete zde.

13. 10. 2020

Vesmír: Čágo bélo, vesmíráci!

Pozdravy patří mezi kontaktové formule, které zahajují nebo ukončují komunikační akt. Jejich repertoár je relativně stabilní, neznamená to ovšem, že by nevznikaly pozdravy nové (čauky hafky nebo zdárek párek). Novým pozdravům je věnován jazykový sloupek Martina Šemelíka v časopise Vesmír (2020/10), který si můžete přečíst zde.

6. 10. 2020

Archív aktualit