Na co se nás ptáte

Dotaz:
Kdy vznikl rozdíl mezi přirozeným a mluvnickým rodem? (Tehdy vznikla zřejmě i shoda podmětu s přísudkem?) Má i jiný význam než pro shodu podmětu a přísudku?

 

Odpověď:
Gramatický rod je kategorie, která je součástí systému většiny známých jazyků (nejen češtiny), nemůžeme tedy říci, že by někdy v jeho průběhu vznikla. U jmen pojmenovávajících osoby či zvířata apod. se shoduje s rodem přirozeným. Pouze u jmen, která žádný přirozený rod vycházející z jejich významu nemají, tedy u věcí, abstraktních názvů apod., gramatický rod s významovou složkou slova nesouvisí a je dán tradicí. Důvod pro určení rodu u konkrétních slov už dnes těžko stanovíme, navíc se v různých jazycích liší, např. česky ta kniha – německy das Buch (to) – francouzsky le livre (ten). Často hraje roli zakončení. V češtině je např. koncové -a zpravidla (nikoli ovšem bezvýjimečně) signálem pro ženský rod, protože jsou tak zakončena substantiva ženského rodu, souhláska obvykle znamená mužský rod, -o zase střední.
Z gramatického hlediska je rod důležitý nejen pro shodu např. s přídavným jménem, se slovesem apod., ale u flektivních jazyků, jako je čeština, také pro skloňování substantiv a jejich tvary v jednotlivých pádech, protože na základě určení gramatického rodu zařazujeme substantivum k jednotlivým vzorům a podle nich je skloňujeme. Je však důležité uvědomit si, že existence kategorie rodu není způsobena potřebou řešení gramatické a pravopisné shody, není důsledkem potřeby skloňovat substantiva a ani není dána rozhodnutím jazykovědců. Je to gramatická kategorie daná podstatou jazykového systému. Důkazem toho je fakt, že se vyskytuje i v jazycích neflektivních, ve kterých se slova neskloňují (např. francouzština).

Více zde

Z Jazykovědných aktualit 2017/1–2

V nových Jazykovědných aktualitách (vydává Jazykovědné sdružení České republiky) najdete text Josefa Šimandla Slovník afixů užívaných v češtině: odborné problémy s jeho vytvářením, dále písemnou verzi referátu Jazyková socializace, osvojování jazyka a řeč multilingvních dětí ve vyprávění monolingvních matek, jejž na odborném semináři Jazykovědného sdružení přednesla Helena Özörencik. Zprávou o mezinárodní konferenci Slovanská lexikografie počátkem 21. století do časopisu přispěli Vít Michalec a Renáta Neprašová. Celý obsah časopisu naleznete zde.

26. 7. 2017

Vesmír: Barevná čeština

Babička Boženy Němcové měla hřebíčkovou mezulánku a kabátek oblakové barvy, tedy sukni hnědou a kabátek modrý. Lexikalizované názvy barevných odstínů mohou vzbuzovat příjemné konotace a mohou také přispívat k přesnějšímu postižení barvy, například jahodově červená se podstatně liší od cihlově červené. Více se dočtete ve sloupku Michaely Liškové v časopise Vesmír (2016/7–8).

24. 7. 2017

Nová kniha: Ty jo, to seš dobrá!

Nakladatelství Academia právě vydalo monografii Kláry Dvořákové s názvem Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině. Publikace vychází z podrobného rozboru více než sedmdesáti komplimentových sekvencí v nahrávkách soukromé neformální komunikace mezi rodinnými příslušníky a přáteli.

11. 7. 2017

Volná místa: vedoucí oddělení současné lexikologie a lexikografie

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb., a v souladu se Stanovami AV ČR výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) oddělení současné lexikologie a lexikografie. Nástup od 1. 10. 2017. Další informace naleznete zde.

 

 

28. 6. 2017

Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

Vyšlo první letošní a v pořadí již patnácté číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie. Jana Hoffmannová se zde zabývá korpusovým zkoumáním reprodukce řeči/myšlení v mluvených projevech, Jan Chromý a Radek Čech v diskusi o podstatě a limitech korpusového výzkumu odpovídají na kritickou reakci Františka Štíchy na jejich články z Naší řeči a Lucie Jílková se zaměřuje na významy a funkce výrazu tak v současných mediálních mluvených rozhovorech. V posledním příspěvku naleznete přehled struktury a obsahu nové podoby korpusu ORAL. Redukovaný obsah čísla je uveden zde.

26. 6. 2017

Prázdninový provoz jazykové poradny

Upozorňujeme, že po dobu letních prázdnin bude telefonický provoz jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR omezen. Na jazykové dotazy budeme odpovídat každou středu v 9–12 a 13–15 hodin. Děkujeme za pochopení.

20. 6. 2017

Archív aktualit