Vokabulář webový

Vstup na úvodní stránku Vokabuláře je zde:
 

 

Vokabulář webový je internetová aplikace, která od listopadu 2006 postupně zpřístupňuje textové, obrazové a zvukové zdroje k poznání historické češtiny. Tvůrcem a provozovatelem Vokabuláře webového je oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR.

 

 

V současné době tvoří Vokabulář webový tyto lexikální zdroje: Malý staročeský slovník (MSS)pracovní heslář k lístkové kartotéce Staročeského slovníku (HesStčS)Slovník staročeský Jana Gebauera (GbSlov),Staročeský slovník, sešit 1–26 (StčS)Slovníček staré češtiny Františka Šimka (ŠimekSlov)Index Slovníku staročeských osobních jmen Jana Svobody (IndexSvob)Elektronický slovník staré češtiny (ESSČ) a digitalizovaná lístková kartotéka Jana Gebauera. ESSČ je dílo právě vznikající, které je do Vokabuláře webového postupně zapojováno vždy po dokončení hesel počínajících určitým písmenem. Ostatní zdroje tvoří dokončená díla, a mohou tedy být představena celistvě.
 
Ve Vokabuláři dále zpřístupňujeme slovníky, které především z časových důvodů nebylo zatím možné zapojit do jednotného vyhledávání. Jedná se o dvě vydání Česko-německého slovnáře Jana Václava Pohla, jehož elektronické edice vytvořil se svými kolegy prof. Tilman Berger z univerzity v Tubinkách; dalším nezapojenými zdroji jsou Dodavky ke slovníku Josefa Jungmanna od F. L. Čelakovského; Slovář český, to jest slova některá česká jak od Latinářův, tak i od Němcův vypůjčená, zase napravená a v vlastní českou řeč obrácená k užívání milovníkův české řeči Jana Františka Josefa Ryvoly a Deutsch-böhmisches Wörterbuch Josefa Dobrovského, Thesaurus Linguae Bohemicae Václava Jana Rosy a další slovníky. Formou digitalizovaných obrazů doplněných o metainformace jsme v modulu digitalizovaných slovníků zveřejnili Slovník česko-německý Josefa Jungmanna – jedná se o fotokopie archivního exempláře, v němž sám autor označoval opravy a doplňky textu.
 
Na stránky Vokabuláře webového jsme umístili rovněž zdroje, z nichž zájemce získá informace nad rámec jednotlivých lexikálních jednotek. Staročeská textová banka obsahuje texty staročeských literárních památek a zároveň může do určité míry nahradit dokladovou část u těch staročeských lexikografických zdrojů, které ji neobsahují. Do středněčeské textové banky zahrnujeme texty nestaročeské, tj. pocházející z období 16. až začátku 19. století. V edičním modulu jsou literární texty prezentovány společně se základním komentářem k textu. Díla starší české literatury poskytujeme též ve formě audioknih.

 

Poučení o historické češtině najde uživatel také v modulu digitalizovaných mluvnic a obdobných příruček z 16. až 19. století. Modul slouží k nejen k studiu dobového stavu a proměn českého jazykového systému, ale též k bádání o vývoji českého mluvnictví. V modulu odborné literatury postupně zveřejňujeme Historickou mluvnici jazyka českého Jana Gebauera v podobě plného textu.

 

V budoucnosti zamýšlíme doplňovat Vokabulář webový dalšími zdroji. Kromě novodobých slovníků historické češtiny bychom rádi zpřístupnili i slovníky dobové. Časový harmonogram „naplňování“ Vokabuláře webového záměrně neuvádíme – rozvoj bude postupný, závislý na mnohých okolnostech. Současně jsme si vědomi, že pozvolné připojování dalších a různorodých zdrojů snižuje přehlednost a funkčnost aplikace, která byla naprogramována pro publikaci několika slovníků historické češtiny. Původní aplikace, která je v provozu poměrně dlouho, zároveň již nedostačuje současným technickým možnostem a nesplňuje estetické a funkční nároky, které uživatelé na obdobné webové stránky kladou. Proto v současné době intenzivně pracujeme na přípravě zcela nového Vokabuláře webového.