Český jazykový atlas

Elektronickou verzi Českého jazykového atlasu najdete zde:

 

Český jazykový atlas http://cja.ujc.cas.cz/

 

Český jazykový atlas v pěti svazcích zpřístupňuje výsledky rozsáhlého přímého výzkumu českých nářečí a běžné mluvy, provedeného pracovníky dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a v Brně. Tímto dílem se završuje badatelské úsilí české dialektologie, jež se jako vědní obor začala u nás rozvíjet už od šedesátých let minulého století, a zároveň se jím významně obohacuje naše poznání národního jazyka o dimenzi prostorovou. Atlas totiž dokumentárně znázorňuje vnitřní zeměpisné rozrůznění mluveného nespisovného jazyka na území Čech, Moravy a příslušné části Slezska, a to jak v rovině hláskoslovné a tvaroslovné, tak i slovotvorné, lexikální a syntaktické.