Zajímavé dotazy

Otázka:
Jak mám zacházet se slovem koronavirus? Používají se různé varianty skloňování: koronavirusukoronaviru. Co je správně?

 

Odpověď:
Z hlediska skloňování by se s termínem koronavirus mělo zacházet stejně jako se samotným podstatným jménem virus, klíčové je totiž jeho zakončení. Slovo virus lze skloňovat dvěma způsoby: jednak odtržením koncového -us a přidáváním pádových koncovek k základu slova (viru, virem, viry apod., odtud i koronaviru, koronavirem), jednak mechanickým připojováním pádových koncovek k celému základnímu tvaru (virusu, virusem, virusy apod., odtud i koronavirusu, koronavirusem). První způsob vychází z toho, že koronavirus patří mezi slova původem latinská, u nichž se toto skloňování běžně používá (srov. rytmus, cyklus, mýtus). Zároveň jej však lze řadit i do skupiny slov, u kterých se prosadilo také (či výhradně) skloňování mechanické, tedy bez odtrhávání koncovek (srov. korpus, turnus, globus, cirkus). Z hlediska frekvence dnes jednoznačně převažuje první způsob (virus bez viru), v odborných textech se tvary virusu či virusy neobjevují vůbec. Kodifikované jsou však stále oba způsoby. Dodejme ještě, že vedle podoby virus uvádějí slovníky i podobu vir, u které tvar virusu nepřipadá v úvahu. Ta se však v souvislosti s koronavirem neužívá.

 

ks
 

Více zde

Přednáška: Kdo jsou boží bojovníci?

Zveme vás na přednášku Petra Nejedlého (oddělení vývoje jazyka ÚJČ) s názvem Kdo jsou boží bojovníci? (Nad druhým svazkem kritické edice Jistebnického kancionálu), kterou pořádá Kruh přátel českého jazyka a uskuteční se ve středu 26. února 2020 od 18:00 v posluchárně č. 18 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. Anotaci přednášky naleznete zde.

17. 2. 2020

Nová etymologická publikace

V těchto dnech v Nakladatelství Lidové noviny vyšel 24. svazek publikační řady Studia etymologica Brunensia, vznikající v etymologickém oddělení ÚJČ v Brně, Teorie a praxe české etymologické lexikografie (B. Vykypěl – V. Boček, eds.). Příspěvky v této publikaci, z nichž většina zazněla v Brně během lexikografického odpoledne v červnu 2019, jsou věnovány různým aspektům české etymologické lexikografie, zasazeným zejména do obecného a komparativního kontextu. Svazek se nabízí jako inspirace pro další práci na tomto poli.

6. 2. 2020

Vesmír: K čemu jsou nám asi relativní časy?

Přemýšleli jste někdy, proč je ve vedlejších větách jako Péťa se radoval, že jsou Vánoce přítomný čas, když se přece jedná o minulost? V češtině se totiž na rozdíl třeba od angličtiny, kde v nepřímé řeči platí tzv. časová souslednost, užívají relativní časy a právě tomuto gramatickému jevu je věnován jazykový koutek Marty Koutové v časopise Vesmír (2020/2).

5. 2. 2020

Prezentace a přednáška dialektologického oddělení

Od 3. 2. do 1. 3. 2020 dialektologické oddělení ÚJČ představí ve výloze knihkupectví Academia (nám. Svobody 13, Brno) mezinárodní jazykové atlasy: dokončený Karpatský jazykový atlas a vznikající Evropský jazykový atlas a Slovanský jazykový atlas. Ve středu 19. 2. se v Literární kavárně Academia (tamtéž) uskuteční stejnojmenná přednáška M. Ireinové, která vás blíže seznámí s těmito nadnárodními atlasovými projekty, jež patří k nejvýznamnějším výstupům jazykového zeměpisu, a s podílem pracovníků dialektologického oddělení na jejich vzniku.

31. 1. 2020

Kritická edice Jistebnického kancionálu

Dlouhodobý mezioborový průzkum unikátního rukopisu českých i latinských písní husitského období byl shrnut v druhém svazku kritické edice Jistebnický kancionál: 2. Cantionale, na které se za Ústav pro jazyk český podílel Petr Nejedlý (oddělení vývoje jazyka). Kromě samotné kritické edice 127 písní a liturgických zpěvů publikace přináší v češtině i angličtině psané studie, jejichž autoři hodnotí kancionál po stránce kulturněhistorické, hudební, slovesné i věroučné; poprvé tak seznamují s tímto významným středověkým dílem v širokém kulturním kontextu.

31. 1. 2020

Z časopisu Jazykovědné aktuality

V posledním čísle Jazykovědných aktualit najdete mimo jiné článek Lucie Jílkové Toponyma v rozhlasovém dopravním zpravodajství, drobnost Michaely Liškové nazvanou Rubrika Slovo v Magazínu Pátek Lidových novin v roce 2018 a 2019, dále recenzi Věry Kloudové na knihu Syntax mluvené češtiny a recenzi Barbory Procházkové na knihu Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky II. Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost jazyků jako obrazů světa. Celý časopis je k dispozici zde.

30. 1. 2020

Archív aktualit