Na co se nás ptáte

Dotaz:
Prosila bych o Vaše stanovisko ohledně slova pantofle. Slovník připouští pouze mužský rod. Jak mám skloňovat 2. a 3. pád množného čísla?

 
Odpověď:
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost doporučuje skloňování podle vzoru „stroj“, příslušné tvary 2. a  3. osoby mn. č. by tedy byly: pantoflů, pantoflům. Tyto tvary se však v úzu vyskytují minimálně či vůbec, převládají zde tvary ženského rodu na -ím. Jak ve vědecky relevantních zdrojích, jako je např. Český národní korpus, tak i  v obecněji zaměřených zdrojích, jako jsou internetové vyhledávače, najdeme výrazně menšinové, či dokonce mizivé zastoupení 2. p. na a 3. p. na -ům. Tvary na , -ím jsou v přesvědčivé převaze, tvary podle ženských typů nejsou řídké ani v jednotném čísle, ačkoli se slovo pantofel užívá převážně pro pojmenování souboru jednotlivin a má v  úzu celkově převahu plurálových tvarů. Mluvíme-li o  pantoflech/pantoflích jako o jednotlivině, bývá to obvykle ve specifických případech typu zabil škvora pantoflem/pantoflí, házet pantoflem/pantoflí (lidový obyčej) apod. Je pravděpodobné, že právě převaha plurálových tvarů stojí za příklonem k ženskému skloňovacímu typu, srov. podobná „souborová“ jména jako fazole, berle či pomnožné housle apod.
Doporučujeme tedy zvažovat užití tvarů podle typu textu. V textech s vyššími kulturními a  společenskými ambicemi, v nichž se vyžaduje přísná spisovnost, se uplatní slovníkem doporučené tvary podle vzoru „stroj“. V ostatních typech textů lze užít tvary mužského i ženského rodu. Je zřejmé, že tvary ženského rodu nebudou většinou mluvčích považovány za pokleslé, nekultivované či nenoremní.
Více zde

Knihovna bude 17. 8. zavřená

Upozorňujeme, že v pátek 17. 8. 2018 bude knihovna pro pracovníky ÚJČ i veřejnost uzavřená. Děkujeme za pochopení.

13. 8. 2018

Vyšla Naše řeč 3/2018

Ve třetím letošním čísle Naší řeči naleznete tři články a jednu drobnost. Jan Chromý svůj text věnuje metodám výzkumu gramatického vidu a způsobu slovesného děje, Vojtěch Veselý se zabývá slovotvornou funkcí morfémů se, si a Alena M. Černá analyzuje Thámovo vydání Veleslavínova nomenklátoru. Petr Nejedlý svou drobnost věnuje intepretaci středněčeského lexému klorýt. Celý obsah čísla najdete zde.

6. 8. 2018

Vyšly nové Jazykovědné aktuality

V novém čísle Jazykovědných aktualit najdete mimo jiné drobnost Michaely Liškové Rubrika Slovo v Magazínu Pátek Lidových novin, dále zprávu Martina Šemelíka, Marie Vachkové a Víta Michalce K činnosti lexikografické sekce Jazykovědného sdružení ČR v letech 2015–2018. Lucie Jílková napsala recenzi knihy Kláry Dvořákové Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině a Jana Matúšová recenzi knihy Jozefa Tancera Rozviazané jazyky. Ako sme hovorili v starej Bratislave. Celý obsah čísla je k dispozici zde.

23. 7. 2018

Vesmír: Alžběta II. – a Charles III.?

Překládání jmen mezinárodně známých osobností do národních jazyků bylo běžné ve středověku, ale nevymizelo ani ve 21. století. Kdyby české nebo maďarské noviny přinesly zprávu o Elizabeth II., nejeden čtenář by pravděpodobně tápal, o kom je řeč. Převodům jmen panovníků mezi jazyky se věnuje článek Jany Nové pro časopis Vesmír (7-8/2018), který si můžete přečíst zde.

18. 7. 2018

Prezentační video ÚJČ

Pro Veletrh vědy, který se konal 7.–9. června 2018 v Letňanech, vzniklo prezentační video Ústavu pro jazyk český. Bylo vytvořeno ze snímků pořízených při podzimním a zimním fotografování zaměstnanců a zaměstnankyň ÚJČ. Pro zájemce, kteří video nemohli zhlédnout na veletrhu, a pro návštěvníky veletrhu, kteří si je chtějí připomenout, jsme prezentaci nechali zveřejnit na videokanálu YouTube pod tímto odkazem.

3. 7. 2018

Živa: Když opeřeného obratlovce lapají…

Jazykový koutek (Živa 2018/3) volně navazující na předchozí příspěvek o sýčkovi je věnován podstatnému jménu pták – především zastoupení tohoto výrazu v lidové slovesnosti, frazeologismech, příslovích, ustálených obratech (když ptáčka lapají; noční pták x ranní ptáče; je po ftákách). Autorka koutku Anna Černá neopomíjí ani vysvětlení motivace pojmenování pokrmu nazývaného u nás španělský ptáček.

27. 6. 2018

Archív aktualit