Na co se nás ptáte

Dotaz:
V odpovědi na můj dotaz, zda je správně mozaik nebo mozaiek, jste uvedli, že správný tvar slova mozaika je mozaik, stejně jako třeba banka – bank. U podobných slov (krajka, kazajka, baňka) by správný tvar podle mého názoru ale byl krajek, kazajek, baněk. Matně si za školy pamatuji, že na tvar slova mají vliv samohlásky, znělé a neznělé souhlásky. Nebo na tvar mozaik má vliv to, že se jedná o cizí slovo? Jsem smířená s výrazem „mozaik“, jen bych chtěla vědět proč.


Odpověď:
Druhý pád množného čísla podstatných jmen skloňovaných podle vzoru „žena“ má nulovou koncovku, u některých jmen se tak po odstranění -a dostává na konec slova obtížně vyslovitelná souhlásková skupina. Proto se mezi členy některých skupin vsouvá vkladné -e-. Podmínky tohoto jevu jde však stanovit jen v hrubých rysech, v praxi se u některých slov setkáváme s kolísáním.
Vkladné -e- mají jednoslabičná slova: hra – her (proher), kra – ker, mzda – mezd, msta – mest (tvar je teoretický, v praxi se neužívá). Pravidelně bývá rovněž u víceslabičných slov se skupinou alespoň tří souhlásek: jiskra – jisker, kostra – koster, dršťka – drštěk, tundra – tunder, pastva – pastev, vrstva – vrstev, vyjížďka – vyjížděk; výjimkou je pomsta – pomst.
U víceslabičných jmen se skupinou dvou souhlásek nelze jednoznačně platné zásady stanovit, u některých slov vkladné -e- bývá: lebka – lebek, loďka – loděk, sirka – sirek, fiasko – fiasek, barva – barev, cihla – cihel; u jiných ne: banka – bank, manko – mank, hejno – hejn, bomba – bomb, plomba – plomb, želva – želv, konzerva – konzerv, salva – salv, rezerva – rezerv. U jmen na -da, -ta, -za, -sa, - pa, -cha, -ha -ša, -fa se vkladné -e- zpravidla nevyskytuje: hvězda – hvězd, vražda – vražd, sekta – sekt (ale buchta – buchet, plachta – plachet, šachta - šachet); burza – burz, brynza – brynz, římsa – říms, elipsa – elips (ale kapsa – kapes); lampa – lamp (ale výspa – výsep) gejša – gejš, harfa – harf.
Abychom však nezapomněli na slovo mozaika. Výslovnost [mozajka] vybízí k analogii se slovy krajka, kazajka a tedy k psaní s vkladným -e-. U přejatých slov však vkladné -e- častěji nebývá (bank, elips, burz, salv), v tomto případě by navíc v písmu vznikla skupina -aie-.
Více zde

Jazyková poradna mimo provoz

Z technických důvodů je momentálně jazyková poradna ÚJČ mimo provoz. Naše IT oddělení na nápravě pracuje, omlouváme se za způsobené potíže a děkujeme vám za pochopení.

25. 3. 2019

Pozvánka na kulatý stůl

Etymologické oddělení ÚJČ pořádá kulatý stůl Teorie a praxe české etymologické lexikografie. Zasedání k nedožitým devadesátinám Evy Havlové a k 30. výročí vydání prvního sešitu Etymologického slovníku jazyka staroslověnského se uskuteční dne 25. 6. 2019 od 13 hod. v budově Ústavu analytické chemie AV ČR, Veveří 97, Brno. Akce proběhne pod záštitou České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s., a Etymologické komise při Mezinárodním komitétu slavistů.

22. 3. 2019

Přednáška o jazykových varietách

Srdečně vás zveme na přednášku Lucie Jílkové Variety češtiny, kterou pořádají Ústav slavistiky Vídeňské univerzity a České centrum Vídeň. Přednáška se uskuteční 20. 3. od 14:00–15:30 hod. v prostorách centra translatologie Vídeňské univerzity a přednášející se zaměří na specifické výrazové prostředky jednotlivých jazykových útvarů i na spisovnou a hovorovou výslovnost. Podrobné informace naleznete zde.

14. 3. 2019

Výzva k zasílání příspěvků

Časopis Naše řeč vyzývá k zasílání příspěvků do speciálního čísla 1/2020, které bude věnováno problematice popisu a/nebo výkladu gramatického systému češtiny. Vítány jsou studie, které popisují aktuální teoretická východiska popisu české gramatiky i jejího vývoje, zaměřují se na důsledky těchto východisek pro nakládání s materiálem, kriticky reflektují soudobé metodologické rámce apod. Příspěvky zasílejte do pondělí 20. května 2019 na adresu naserec@ujc.cas.cz. Více zde.

13. 3. 2019

Vesmír: Beztoho se bez toho neobejdeme

Většina tzv. spřežek vzniká z předložkových spojení. Tato spojení splynou v jedno slovo bez jakékoli tvaroslovné změny základových slov (zpočátku, načase, bezpochyby), někdy však dojde ke změně významové. O spřežkách z předložkových spojení s výrazem bez, o jejich významu i grafické podobě se dočtete v jazykovém sloupku Pavly Kochové v časopise Vesmír (2019/3).

5. 3. 2019

Živa: O bacilech a virech

Jed, otravná šťáva, sliz, hůlkamalý život tvoří základ slov, jejichž frekvence v tomto období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění vrůstá. Jsou zajímavá nejenom tím, že se ví, kdy se objevila poprvé a kdo je jejich „autorem“, ale i tím, jak s nimi dnes v jazyce zacházíme. Jde o výrazy virus/vir, bacil, bakterie, mikrob, jimž je věnován první letošní jazykový koutek Anny Černé v časopise Živa (1/2019).

15. 2. 2019

Archív aktualit