Na co se nás ptáte

Dotaz:
Chtěla bych se zeptat, jak se správně píše spojení „od camcaď po camcaď“ a z čeho to vůbec vzniklo.

 
Odpověď:
Psali bychom spíše dohromady: odcamcaď pocamcaď; vyskytuje se i podoba ocamcaď. „Správná“ pravopisná podoba těchto slov není určena, protože se nejedná o spisovné výrazy.
Odcamcaď pocamcaď je nespisovná varianta úsloví odtud až potud s významem ‚všechno má své meze‘. Odcamcaď je expresivní podoba příslovce odtamtaď, odtamtud. Pocamcaď souvisí se slovy potamtaď, potamtud.
Více zde

Nová monografie o struktuře v jazyce

V prosinci loňského roku vydala Technická univerzita v Liberci monografii Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci (ed. Oldřich Uličný). Na knize, která navazuje na domácí tradice funkčně strukturní jazykovědy a tvořivě je překračuje, se významně podíleli i pracovníci Ústavu pro jazyk český. Najdeme zde např. studii Martina Proška, jenž se zamýšlí nad současným stavem jazykové kultury, či Kamily Smejkalové, jež se vyjadřuje ke kodifikaci proprií, naopak diachronním tématům se věnují např. Alena M. Černá a Štěpán Šimek.

11. 1. 2018

Vesmír: Je francouzský král holohlavý?

V logice a jazykovědě se někdy rozlišují dva typy záporu: vnitřní, který se nedotýká presupozic věty (nevyslovených předpokladů, které nejsou vlastním významem věty), a vnější, který se jich dotýká. Uvedený protiklad není teoretickým konstruktem, ale jevem reálně doložitelným v úzu. Více se dočtete ve sloupku Vojtěcha Veselého v časopise Vesmír (2018/1).
 

10. 1. 2018

Výpravná publikace o Karlu IV.

V prosinci 2017 vyšla výpravná kniha Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text – obraz. Dobu Karla IV., zejména ve vztahu k slovanskému živlu a emauzskému klášteru, představují textovou i obrazovou formou slavisté, uměnovědci, muzikologové, lingvisté a literární vědci. Kniha soustřeďuje poznatky prezentované pěti ústavy AV ČR na mezinárodní konferenci pořádané v rámci oslav 700. výročí narození Karla IV. v emauzském klášteře v Praze. Ústav pro jazyk český reprezentují tři kapitoly pracovníků oddělení vývoje jazyka (Martiny Jamborové, Petra Nejedlého a Kateřiny Volekové).

5. 1. 2018

Nové číslo časopisu Korpus – gramatika axiologie

V prosinci vyšlo šestnácté číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie. Václava Kettnerová a Markéta Lopatková se ve svém článku věnují koreferenci u komplexních predikátů s kategoriálním slovesem. Lucie Kopáčková hodnotí pronikání koncovky do plurálových tvarů desubstantivních adjektiv typu otcův, matčin. Pavel Sojka analyzuje slovesa 4. prézentní třídy ve vybraných textech Bohumila Hrabala a Josef Štěpán předkládá sémanticko-syntaktickou klasifikaci souvětí se souřadnými vedlejšími větami.

3. 1. 2018

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

Na konci listopadu vyšlo letošní poslední číslo Slova a slovesnosti (roč. 78, 2017, č. 4). František Tůma se v něm zabývá střídáním kódů (češtiny a angličtiny) ve výuce angličtiny na základní škole. Konstantin Lifanov zkoumá otázky jazykového kontaktu mezi slovenštinou a češtinou, a to se zaměřením na jev, který nazývá asymetrická divergence. Petr Plecháč, Jaroslava Hlaváčová, Kristýna Merthová a Robert Kolár analyzují distribuci předpon v českém sylabotónickém trocheji. Kompletní obsah čísla naleznete zde.

20. 12. 2017

Živa: Hafo výrazů k vyjádření množství

Množství můžeme vyjádřit nejrůznějšími výrazy. Pro neformální komunikaci máme vedle číslovek k dispozici bohatou zásobu obrazných vyjádření. Příspěvek Anny Černé v časopise Živa (2017/6) se zaměřuje na ty z nich, jimiž udáváme přibližné hodnoty, a to jak pro vyjádření míry velké (např. hromada, kupa, habaděj), tak malé (ždibec, krapet) či zcela zanedbatelné (ani zbla, starou belu). Více se dočtete pod tímto odkazem.

19. 12. 2017

Archív aktualit